KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

                 

 

 

                   Toplantı Tarihi ve No: 10/1/2017                      213                                                                       Toplantı Yeri                                            

                   Karar Tarihi ve No   : 10/1/2017                      3454                                                                      SAFRANBOLU

 

 

Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Yazıköy Köyü, İribaşı Mevkiinde meydana gelen kaçak kazı sonucunda ortaya çıkan kültür varlıklarını konu alan Kastamonu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.03.2016 tarih ve 63439591/230/828 sayılı yazısı, Maden İşleri Gene! Müdürlüğünün 26.09.2016-07.11.2016 tarih ve 20913469-101.29.02-E.431958-437490 sayılı yazılan ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.05.2016 tarih ve 566 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Yazıköy Köyü, İnbaşı Mevkiinde tespit edilen alanın topografik yapısı ve ortaya çıkan arkeolojik buluntular doğrultusunda nekropol alanı olduğu kanaatine varılmış olup kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırlarının belirlendiği şekliyle 1, ve 3. derece arkeolojik sit atanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritaya göre sit alanında kalan parsellere "1. ve 3. derece arkeolojik sit alanıdır" şerhi konulmasına, söz konusu alana ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararlan ve mevzuat çerçevesine© yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanunu uyarınca, arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.