İHALE İLANI
                        Karabük Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
                        “Merkez İlçe Gölören Köyü Sulama Havuzu Yapım İşi
 
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 18 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
:2017/07-2
 
1 - İdarenin
 
 
a) Adresi
: Valilik Binası Hükümet Konağı Kat:2 / KARABÜK
 
b) Telefon ve faks numarası
: 370 4132549 - 4127654
 
c) Elektronik posta adresi
:
 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
 
2 - İhale konusu yapım işinin
 
 
a) Niteliği, türü ve miktarı
1 Adet Sulama Havuzu Yapımı.
 
b) Yapılacağı yer    :                             
Merkez İlçe Gölören  Köyü.
 
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (Beş)  gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış)  takvim günüdür
 
3 - İhalenin
 
 
a) Yapılacağı yer
: Valilik Toplantı Salonu Hükümet Konağı Kat:2
 
b) Tarihi ve saati
: 20/ 04 / 2017 - 11 :45
 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
 
4.3.1. İş deneyim belgeleri
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler :
27/04/2016 Tarihli 29696 Sayılı Resmi Gazetede  Yayımlanan  Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları  Tebliğine Göre (A) Alt Yapı İleri ve (B) Üst Yapı (Bina) İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri
İnşaat Mühendisi
 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi kriterler dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 11.Maddesi ile ilgili taahhütname.
8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Valilik Toplantı Salonu Hükümet Konağı Kat:2 KARABÜK adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10 - İstekliler tekliflerini,  Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30(otuz) takvim günüdür.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
                                                                         İdare Yetkilisi
                                                                        Gökay ÖZKAN
                                                                       Vali YardımcısıV.
                                                                         Birlik Başkanı
 
                                                                                                      
 
                                                                                                       
                                                                                                        
 
 
 
 
 
                                                        İHALE İLANI
                Karabük Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
                       İÇME SUYU BORUSU VE EK PARÇA ALIMI
 Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 18 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2017-07/1
1-İdarenin
 
a) Adresi
:Valilik Binası Hükümet Konağı Kat:2 / KARABÜK
b) Telefon ve faks numarası
: 370 4132549 - 4127654
c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
2-İhale konusu malın
 
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Q63 mm. PN 10 HDPE-100 7300M,
Q50 mm. PN10 HDPE-100 1800M
 Q40 mm. PN10 HDPE-100 2750M
63x63 mm.PN10-16 KAPLİN MAŞON 80 AD.
50x50 mm.PN10-16 KAPLİN MAŞON 20 AD.
40x40 mm.PN10-16 KAPLİN MAŞON 30 AD.
 
b) Teslim [yeri/yerleri]
: Karabük Merkez İlçe Acıöz Köyü, Kayı Köyü, Saitler Köyü, Tandır Köyü
c) Teslim [tarihi/tarihleri]
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30(Otuz) gün içerinde.
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
: Valilik Toplantı Salonu Hükümet Konağı Kat:2
b) Tarihi ve saati
: 20/04 / 2017 - 11 :00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından
veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1.
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İMALATÇI İSE;
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Yerli Malı Belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Aday veya isteklinin yukarıda sayılan belgelerden her hangi bir tanesini sunmaları yeterlidir.
YETKİLİ SATICI İSE;
Yetkili Satıcı İse ; Buna ilişkin belge bayilik satış belgesi gibi.
4.3.2. PE100 boruların; TS EN 12201-2  standardına uygun olduğuna dair belge teklif ile birlikte sunulacaktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi kriterler dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 11.Maddesi ile ilgili taahhütname.
8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Valilik Toplantı Salonu Hükümet Konağı Kat:2 KARABÜK adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10 - İstekliler tekliflerini,  Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30(otuz) takvim günüdür.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
 
 
                                                                          İdare Yetkilisi
                                                                        Gökay ÖZKAN
                                                                       Vali YardımcısıV.
                                                                         Birlik Başkanı