Safranbolu Malmüdürlüğü İhale İlanı İlişiktedir./kurumlar/safranbolu.gov.tr/duyuru/%C4%B0HALE%20%C4%B0LANI.pdf